Collection

Galaxies & Stardust FW2016-17

Photo: Eutuxia Sigala
Models: Joanna Adamopoulou / Terezntina Rigoutso
Mua / Hair / Body painting: Mary Nomikou